KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE MED FÖRENINGEN WENDES RIDANDE BATTERI TORSDAGEN DEN 14 FEBRUARI 2019 KL 1800 I N.ÅSUM
 
Dagordning vid Årsmötet.
1.       Mötets öppnande.
2.       Godkännande av dagordningen (stadgebunden).                       
3.       Val av ordförande för mötet.
4.       Val av sekreterare för mötet.
5.       Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
6.       Upprättande av röstlängd.
7.       Fastställande av mötets utlysande i laga ordning.
8.       Föredragning av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
9.       Föredragning av revisionsberättelse.
10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11.   Val av ordförande.
12.   Val av styrelse och suppleanter.
13.   Val av revisor och revisorssuppleant.
14.   Val av ledamöter till de kommittéer årsmötet kan finna erforderligt att tillsätta för verksamheten: Hubertus kommitteen, Förplägnadsgruppen, PR-kommitteen, Spannchef och utbildningsansvarig, Kommitteen för Gunnar Perssons vpr., Materialansvarig, Representant till Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar, RSMF
15.   Val av tre ledamöter till valberedning varav en sammankallande.
16.   Fastställande av nästkommande års medlemsavgifter.
-          Styrelsens förslag, oförändrad 150 kr.
-          Vid två betalande vuxna är barnen under 18 år automatiskt medlemmar, uppge bara namn och personnr.
17.   Verksamhetsplan och budget för 2018
18.   Behandling av motioner.
19.   Övriga ärenden.
20.   Mötets avslutande.